R/V Savannah Cruise, July 15-19, 2007 - sarahaines